خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

فرض مترادف


 

فرض مترادف اسم فرم

  • احتمال احتمال شانس، تقدیر، زمینه، شواهد، دلیل.
  • استکبار جسارت forwardness، impertinence، اهانت، برنج، effrontery، صفرا، contumely، عصب، گونه، impudence، آشنایی، chutzpah، خودبینی.
  • فرض فرضیه پیش فرض، postulate، قضیه، استنباط، اعتقاد، نظر، نظریه.
  • فرضیه حدس قضیه، فرضیه، نظریه، postulate، پیش فرض، حدس، حدس و گمان توجه به فرض.

فرض مترادف صفت فرم

  • ، وانمود ساختگی feigned، نادرست، جعلی وانمود، جعلی، شبیه سازی، جعلی، قرار، اصطلاح.

فرض مترادف فعل فرم

  • فرض arrogate مناسب، غصب، جرات، سرمایه گذاری، را جسورانه، آزادی را، تحمیل، سوء استفاده، بهره برداری، بهره.
  • فرض کنید فرض، نیز، مسلم فرض این فرضیه را مطرح، گزاره، presuppose، نظر، گمان، استنباط، جمع آوری، حدس می زنم.