خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

نویسنده مترادف


 

نویسنده مترادف اسم فرم

  • صادركننده خالق، مخترع، پدر، طراح framer، برنامه ریز، معمار، محرک، پدر موسس، موسس.
  • گرافيست، پنمن copyist, کاتب, chirographer.
  • نویسنده, litterateur, bookman, مرد نامه پنمن wordsmith هک، potboiler.
  • نویسنده, رمان نویس, ١۶٢٨، پنمن, نمایشنامه, کارگردان, litterateur.

نویسنده مترادف فعل فرم

  • نوشتن.