خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

انبار مترادف


 

انبار مترادف اسم فرم

  • انبار انبار آرسنال، مخزن، ایستگاه, مجله, مرکز عرضه، اسلحه خانه، کمیساریای، فرضاً، entrepot.
  • انبار فروشگاه ضروریات هر، stockroom، سپرده گذاری، انبار، مخزن، خرک، زیر شیروانی قرار دادن، اسلحه خانه، آرسنال.
  • انبار.
  • ترمینال، پایانه، ایستگاه.
  • زیرزمین، خرک، ضروریات هر.
  • کش، غارت، stockpile، سرمايه بخشيد، صرفه جویی در فروشگاه عرضه شمع انباشت، رزرو.

انبار مترادف فعل فرم

  • پنهان پنهان، ترشح سرمايه بخشيد، فروشگاه، نمک دور، دور سنجاب، ذخیره، معرض دور، دور دراز، کش، amass، stockpile.