خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه


ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

اهلی مترادف


 

اهلی مترادف صفت فرم

  • tamed, اهلی، داخلی، شکسته مقیم، leashed، آموزش، شکسته subdued، گران است.
  • اهلی.
  • مطیع آرام لشکر، تسلیم، کنترل، مطیع، کنترل، حوصله، سازگار، مایل، سازگار.
  • هر روز، unchallenging، مرده، spiritless، خسته کننده، امری عادی، کسل کننده، کسل کننده نوشتیم، ولرم ملالت, مطلوب, امن, insipid, برنامه.

اهلی مترادف فعل فرم

  • domesticate آموزش شکستن در، نظم و انضباط، subjugate، استاد، کنترل، مهار، دسته سه تایی، یوغ، تسخیر، محدود کردن، مجسمه نیم تنه.
  • نرم تن، تسخیر، متوسط آب، کسل کننده، soft-pedal، خلق و خوی، آرام، لال.