خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

تمرکز مترادف


 

تمرکز مترادف اسم فرم

  • مرکز توپی قلب، چشم، نقطه، چشم گاو نر، محور، نقطه کانونی، هسته، عصب، محل موردتوجه وتماشای عموم، هسته، هدف، نور افکن، مگنت، دب اصغر.

تمرکز مترادف فعل فرم

  • تمرکز با دقت اشاره کردن، مرکز در همگرا، مورد مداقه قرار دادن، بررسی، مطالعه، زوم در، برجسته، زیر خط دار خط، تاکید، صفر در.
  • جمع آوری، جمع آوری، جمع آوری، همگرا، جمع، ملاقات.
  • حضور, توجه.
  • مرکز همگرا، تمرکز، خوشه، متمرکز بستن، لبه.