غرفه مترادفغرفه مترادف اسم فرم

  • جعبه، غرفه، بالکن، parterre، پارکت.
  • سالن ساختار عمارت، سرپناه، ضمیمه، outbuilding، کیوسک، برجک، کلاه فرنگی، تاکستان، چرخ و فلک، summerhouse، چادر، تاج، بوم، سایه بان.
  • غرفه ایستاده شمارنده، جدول، محفظه، محوطه، ومحصور، cubbyhole.
  • فرار از بهانه مانور، پرتگاه، عذر، نیرنگ، دستگاه، شگردها، تظاهر، مى دهم كه تدبير، تاکتیک.
  • پایدار قلم، برابر اطاقک، محفظه، سلول، غرفه، غرفه، کیوسک.

غرفه مترادف فعل فرم

  • دستگیری توقف، توقف، مسدود، مانع مانع، مسدود، bog، فلج کند، مانع، قطع، هنوز هم باقی بماند.

غرفه لینک های مترادف:

غرفه مترادف،