سود مترادفسود مترادف اسم فرم

  • سود مزیت به دست آوردن, خوب, بازگشت درآمد حاصل از سود استفاده مقدار برداشت عملكرد پاداش پیشرفت، بخشش.
  • سود، مزیت، بون، برکت، کمک، پاداش، خوب، نفع ارزش دارایی فایده، افزایش ارزش خدمات، کمک، به علاوه.

سود مترادف فعل فرم

  • سود به دست آوردن فایده، پیشبرد، درو، خدمت، کمک، کمک، بهبود، پاداش، ترویج، کمک.
  • کمک خدمت کمک، بهبود، بهتر، succor، کمک هزینه، پشتیبانی، فایده، سود، را بهبود بخشد، پیشبرد، افزایش، به جلو.

سود لینک های مترادف: خوب,

سود مترادف،