خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه


ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

بازیابی مترادف


 

بازیابی مترادف اسم فرم

  • توانبخشی، ترمیم، دواير اعاده اعاده تجهیزات بازیابی وماسه، شفا، احیاء، بازیابی، رستگاری, بهبود, احیای, تجديد حياط، دوباره جوان سازی.

بازیابی مترادف فعل فرم

  • به یاد داشته باشید.
  • درمان را برای اصلاح، درست، بازیابی، تعمیر، را خوب، برآورده، کفاره دادن، سمت راست قرار داده، جبران.
  • دوباره به عقب بر گردیم، repossess، ransom, بازیابی از گرو در اوردن، اصلاح، نجات، جبران.
  • دوباره جبران، بازیابی، اصلاح، بازیابی repossess، پیروزی، برای جبران، ببرند، از گرو در اوردن.
  • گرفتن خوب، نیروی تازه یافتن تجمع بهتر، درمان، ترمیم، زنده ماندن، اطراف، اصلا، گرفتن بیش از، دوره نقاهت را گذراندن.