خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

منحرف مترادف


 

منحرف مترادف اسم فرم

  • deviate و بزهكارانه و نابجا، منحرف، بطلبيد.

منحرف مترادف فعل فرم

  • بشویند.
  • فاسد debase جلب، vitiate، misdirect، گمراه، deprave، از راه بدر کردن، debauch.
  • منحرف شدن veer رویگردانند، منحرف، خم، منحرف، تغییر، تغییر، واگرا، میخ سرپهن کوچک، خجالتی، ایران.
  • واگرا، متفاوت، منحرف، veer، ولگرد، گمراه، سرگردان، روشن، خم، متفاوت است، ترک، میخ سرپهن کوچک، بی هدفی، ایران، پرت شدن، divagate، کویر، نقص.