خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

پاپ مترادف


 

پاپ مترادف اسم فرم

  • انفجار، گزارش، انفجار، تخلیه، انفجار، انفجار، کف زدن.

پاپ مترادف صفت فرم

  • محبوب.

پاپ مترادف فعل فرم

  • انفجار پشت سر هم, سینه زدن, کرک، منفجر، منفجر، fulminate، snap.
  • بیرون برآمدگی، پیش رفتن، پروژه protuberate، اصرار کردن، اکسترود، تورم است.
  • رانش غوطه ور ساختن چوب، بهم زدن، پرتاب، بازی شیر یا خط.
  • نیزه جهش پرش، عجله، خط تیره، اجرا، اشک، بهار، فلش، شکستن.