خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه


ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

راست مترادف


 

راست مترادف صفت فرم

  • middleclass متعارف، بورژوايى، مربع، ارتدوکس، سنتی است.
  • بی وقفه، مستمر، ناگسستنی و بدون توقف، پایدار، به ثابت سریال متوالی.
  • خطی کاری حتی شاقول، عمودی، افقی، unbent و محکم بسته شده و توسعه یافته، کشیده شده است.
  • دستور شسته و رفته، صحیح، مناسب، مرتب متعادل، سازمان یافته، تراز وسط قرار دارد، دقیق، حق.
  • صادق محترم قابل اعتماد، مشروع، قابل اعتماد، مستقیم، صریح، عادلانه، عادلانه، ساده، تنها، نشسته است.

راست مترادف فعل فرم

  • ایجاد تدوین، ساخت، ایجاد سازماندهی، در بر داشت، تدبیر، موسسه، قاب.
  • ساخت ساخت جمع آوری، جمع آوری، تنظیم، کوه، عقب، ببافند، ساخت.
  • مرتب مثلثات صنوبر، تمیز کردن، پاک، تعمیر، ترتیب.