خوش آمدید به الفبای اصطلاحنامه

ما جمع آوری بیش از 14,500 مترادف و مترادف، تقریبا 6000 شما را به جستجو و یا فهرست را از طریق پیدا کردن آن کلمه خاص یا فقط مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشد. الفبای اصطلاحنامه کاملا رایگان برای همه است و ما با لغت نامه سوپر کمک بیشتری مترادف به چشم خود را به همکاری کرده اند. فهرست اسامی مترادف یا مترادف، یا جستجو به طور مستقیم برای کلمه خود را انتخاب کنید.

مترادف روز

خطر مترادف


 

خطر مترادف اسم فرم

  • خطر خطر, خطر, خطر دام، تهدید، تهدید، ناامنی،، ناامنی، precariousness، دام مهلک.
  • خطر خطر, خطر, خطر نا امنی، unsafeness، unsteadiness، بی اعتباری، ناامنی،، imperilment.
  • خطر خطر، خطر تهدید، unsafeness، precariousness، آسیب پذیری، ناامنی، لرزش، خطر، شانس، احتمالی.
  • خطر خطر، خطر تهدید، تهدید، خطر، احتمالی، عدم قطعیت، شانس، حادثه.

خطر مترادف فعل فرم

  • imperil.
  • خطر ابتلا به سرمایه گذاری، تلاش، قمار، شانس، گمان، سهام، شروط مقاله، جرات.
  • مخاطره imperil به خطر اندازد، خطر، در خطر بودن، سرمایه گذاری، شانس.