(زمان گذشته) مترادف،


(زمان گذشته) مترادف، صفت فرم

  • ، داغ، آسان آرام, ارام, آرام.
  • شل، تضعیف، آرام.

(زمان گذشته) مترادف