، لکه دار کردن مترادف،


، لکه دار کردن مترادف فعل فرم

  • تطهيرش، exculpate، بهانه، اعلام بی تقصیری، ارتقاء داده شده.

، لکه دار کردن مترادف