آرامبخش مترادف،


آرامبخش مترادف، صفت فرم

  • ، مزاحم مشکل afflicting آزار نگران کننده، دردناک.

آرامبخش مترادف