آرام بخش مترادف،


آرام بخش مترادف صفت فرم

  • تحریک مهیج تحریک کننده.

آرام بخش مترادف