آرام بخش مترادف،


آرام بخش مترادف، صفت فرم

  • تحریک مهیج تحریک کننده.

آرام بخش مترادف