آرایه مترادف،


آرایه مترادف، اسم فرم

  • بی نظمی، اختلال، سردرگمی، هرج و مرج، ظروف سرباز یا مسافر.

آرایه مترادف