آرمانگرا مترادف،


آرمانگرا مترادف، اسم فرم

  • مادی جنگجویان شکاک واقع گرای, cynic.

آرمانگرا مترادف