آرمانگرا مترادف،


آرمانگرا مترادف اسم فرم

  • مادی جنگجویان شکاک واقع گرای, cynic.

آرمانگرا مترادف