آرمان مترادف،


آرمان مترادف صفت فرم

  • , معنی اصولی کم، مباحثِ.
  • عملی، پایین به زمین، نبرد زخم، با تجربه، بدبینانه.

آرمان مترادف