آزادى مترادف،


آزادى مترادف فعل فرم

  • بکوبند، ستم، subjugate، تسلط، تسخیر.

آزادى مترادف