آزادی مترادف،


آزادی مترادف، اسم فرم

  • propriety, circumspection, اختیار, تردید, بزدلی و ترسویی است.
  • استبداد استبداد برده داری، بردگی، اسارت، وابستگی.
  • انقياد، اسارت، بردگی، بردگی، سلطه، enthrallment.
  • حبس، اسارت، اسارت، ظلم و ستم.
  • محرومیت حق وتو انکار, تابو, بان کی مون.
  • يکصد, بار, مسئولیت, محدودیت, بازداشت, فشار.

آزادی مترادف