آزاد مترادف،


آزاد مترادف، فعل فرم

  • ضبط، بردگی، immure، subjugate، غالب شدن، زندانی.

آزاد مترادف