آزاري، مترادف،


آزاري، مترادف، اسم فرم

  • حسن نیت ارائه میدهد، مدنیت، ادب، درایت، savoir مداخله.

آزاري، مترادف