آزار دهنده مترادف،


آزار دهنده مترادف، صفت فرم

  • پراکنده، گاه به گاه, نادر, غیر معمول.

آزار دهنده مترادف