آسیب پذیر مترادف،


آسیب پذیر مترادف، صفت فرم

  • شکست ناپذیر, unconquerable, غیر قابل خراب کردن, نامحدود, غیر قابل تسخیر.

آسیب پذیر مترادف