آسیب مترادف،


آسیب مترادف، اسم فرم

  • به نفع رفاه خوب بهبود مزیت، بهبود.
  • سود، کمک، بخشش، برکت و نعمت.

آسیب مترادف، فعل فرم

  • کمک به نفع, به نفع تعمیر، درمان، درمان.

آسیب مترادف