آشتی مترادف،


آشتی مترادف، اسم فرم

  • تضاد سوء تفاهم، خصومت، خشم و دشمنی.

آشتی مترادف، فعل فرم

  • تحریک، تشدید کند، بیدار، هم بزنید تا.
  • خشم, مزاحم, بیدار, میگیرد،.
  • متفاوت، برخورد، تضاد، برخورد.

آشتی مترادف