آشفته مترادف،


آشفته مترادف، صفت فرم

  • صاف، شیشه ای، ارام.
  • مطیع، فرمانبردار، لشکر.

آشفته مترادف