آشفتگی مترادف،


آشفتگی مترادف، اسم فرم

  • سفارش، آرامش، صلح و آرام.

آشفتگی مترادف، صفت فرم

  • شاد شاد، elated، شناور دارای سرور و نشاط، خوش بین.

آشفتگی مترادف