افزایش مترادف،


افزایش مترادف، اسم فرم

  • کاهش, انقباض, diminution.
  • کاهش, رکود.
  • کاهش.

افزایش مترادف، فعل فرم

  • تحقیر، اجرا، مقایسهٔ، بد گویی کردن، bad-mouth.
  • پایین, رها کردن, افسرده, تبادل نظر.
  • کاهش کاهش کاهش، کوچک، خرد شدن، کاهش، کاهش، متراکم، abridge.
  • کم کم شدن، تضعیف بدتر، تضعیف.

افزایش مترادف