آبشار مترادف


آبشار مترادف اسم فرم

  • آبشار آب مروارید، آبشار رپیدز، سرسره، ساقه، محل آب، رفت و آمد مکرر.
  • آبشار آب مروارید، پاییز، سرسره، تورنت رپیدز، ریز، چشمه، سیل، فلوم.

آبشار مترادف فعل فرم

  • جست و خیز کردن غوطه ور ساختن، فرود، سقوط، پور سرریز، زمین، سیل، نشت.
آبشار لینک های مترادف: