آبکاری مترادفآبکاری مترادف صفت فرم

  • ، معدنی تحریک و هیجان انگیز و تحریک آمیز، نافذ، arousing، animating، quickening، vivifying، enlivening، تکان دهنده.

آبکاری لینک های مترادف: