آب نبات مترادف


آب نبات مترادف اسم فرم

  • تااینکه شیرین sweetmeat، شیرینی، comfit.
آب نبات لینک های مترادف: