آتروفی مترادف


آتروفی مترادف اسم فرم

  • انحطاط، emaciation کاهش پوسیدگی، مصرف، زوال زباله.

آتروفی مترادف فعل فرم

  • انحطاط رد، زباله های دور، پژمرده wilt، خشک شدن، emaciate، خرد شدن، کوچک، محو.
آتروفی لینک های مترادف: