آج مترادف


آج مترادف فعل فرم

  • له ستم تحمل در، پایمال، تسخیر، subjugate، بردگی، بهره برداری، extirpate، محو کردن، سبزها، سرکوب، آزار و اذیت، browbeat، پایکوبی.
  • پایمال.
  • گام در راه رفتن در امتداد طول گام، پیاده روی بیش از سرعت راه رفتن, گشاد گشاد راه رفتن، صدای پا، مارس، tramp، amble، پیاده روی، trudge.
آج لینک های مترادف: پایمال,