آخرالزمانی مترادف


آخرالزمانی مترادف صفت فرم

  • نبوی, oracular, نازل شده, عرفانی, farseeing, عاقلتر.
آخرالزمانی لینک های مترادف: نبوی, عرفانی, عاقلتر,