آخرالزمانی مترادفآخرالزمانی مترادف صفت فرم

  • نبوی, oracular, نازل شده, عرفانی, farseeing, عاقلتر.

آخرالزمانی لینک های مترادف: نبوی, عرفانی, عاقلتر,