آدامس مترادف


آدامس مترادف اسم فرم

  • چسب, رزین, رب, تراويده زار، gunk، ماده چسبنده و لزج، گوک.

آدامس مترادف فعل فرم

  • bungle خراب، botch، mismanage، مانع غیر فعال کردن، گونه ای، آستین، از بین بردن، مارس، مسدود، متوقف، جم، queer.
آدامس لینک های مترادف: چسب, رب,