آدرس مترادف


آدرس مترادف اسم فرم

  • سخنرانی سخنرانی، بحث، سخن، گفتمان خطبه، disquisition، پایان نامه.

آدرس مترادف فعل فرم

  • تمرکز بر تمرکز بر روی, تبدیل به حضور، مراقبت از، نگاه به، متعهد، درگیر در، نگرانی خود را با خود مشغول با، را، گام به.
  • سخنرانی orate گفتمان، speechify، نطق، declaim، فواره زدن، expatiate.
  • صحبت می کنند به بحث به تگرگ، سلام، accost، به می گویند، خوش آمد می گوید.
آدرس لینک های مترادف: