آدم بی وفایی مترادف


آدم بی وفایی مترادف اسم فرم

  • ترک تحصیل shirker، ادم، ترسو، شکست شهر بصره يک تن، malingerer، بازنده، piker، welsher.
آدم بی وفایی لینک های مترادف: