آدونیس مترادفآدونیس مترادف اسم فرم

  • خدا، یونانی خدا, آپولو, مرد قوی ونیرومند باشگاه بت بختی، تماشاچی.

آدونیس لینک های مترادف: آپولو,