انکار مترادفانکار مترادف اسم فرم

  • امتناع رد disallowance، طولانی، میل، خودداری، منع، نه، نفی و حق وتو و مخالفت و انزجار، ممنوعیت، پایین پیش فرض.

انکار مترادف فعل فرم

  • تناقض gainsay، ابطال، نفی منفی، controvert، disaffirm، اختلاف، اعتراض، رد کردن، رد، رد، disavow، جويند، نمی پذیرند.
  • خودداری رد، begrudge به نوبه خود, وتو, منع, ناکرده، repulse.

انکار لینک های مترادف: وتو, منع,

انکار مترادف،