سربازان مترادفسربازان مترادف اسم فرم

  • سربازان soldiery مردان، مردان enlisted، doughboys، نیروهای مسلح، شبه نظامی، سربازان، draftees، استخدام، رو، dogfaces، tommies poilus.

سربازان لینک های مترادف:

سربازان مترادف،