متصل به مترادفمتصل به مترادف اسم فرم

  • جهش پرش، بهار، هاپ، گزاف گویی طاق، مانع، حمله با چنگال.

متصل به مترادف صفت فرم

  • خاص، مطمئن مطمئن تصمیم مستقر، مصمم، مثبت است.
  • موظف موظف متعهد، مشغول، مسئول، مسئول، مدیون، bounden، وعده داده شده، مرهون، اولياء، پاسخگو، pledged، قرارداد.

متصل به مترادف فعل فرم

  • جهش پرش، بهار، هاپ، گزاف گویی طاق، مانع، حمله با چنگال.
  • دوباره بجای اول برگشتن گزاف گویی، بهار پشت گلوله کمانه دار زدن، پرواز برگشت، پس زدن، پشت ضربه محکم و ناگهانی.
  • محدود محدود، محدود، جلوگیری سجاف، demarcate، بازگرداندن، شامل، محصور، محاصره، احاطه، بین میبرند، تعریف وضعیت.

متصل به لینک های مترادف: