پیاده روی مترادف


پیاده روی مترادف اسم فرم

  • سفر مارس بازحمت حرکت کردن، راه رفتن، فاصله.

پیاده روی مترادف فعل فرم

  • پیاده روی، مارس، tramp، trudge، بازحمت حرکت کردن، سفر، رژه.
پیاده روی لینک های مترادف: