"اندازد؛" مترادف،


"اندازد؛" مترادف، اسم فرم

  • ضعف، آسیب پذیری، حقارت، درماندگی، ناتوانی جنسی، ناتوانی.

"اندازد؛" مترادف