"اندازد؛" مترادف


"اندازد؛" مترادف اسم فرم

  • قدرت شکست ناپذیری, ممکن است puissance غلبه prepotency، حاکمیت ملی، برتری، سلطه، تسلط، تقدم.
"اندازد؛" لینک های مترادف:

"اندازد؛" مترادف،