آبکند مترادف،


آبکند مترادف فعل فرم

  • لباس، لباس، garb، با پارچه مزین، لباس، گوشته، attire.

آبکند مترادف