آبکند مترادف


آبکند مترادف فعل فرم

  • لخت کردن کشف برهانیم، را، خاموش، denude، لخت، ریختن، doff، نوار.
آبکند لینک های مترادف:

آبکند مترادف،