آبکی مترادف،


آبکی مترادف، صفت فرم

  • ، قوی، هیجان قدرتمند، تند و تحریک کننده است.
  • ، چگال متمرکز و ضخیم و غنی، متراکم.

آبکی مترادف