آتشین مترادف،


آتشین مترادف صفت فرم

  • سرد, فرو نشستن, ضعیف phlegmatic dispassionate آرام apathetic، پایین کلید.

آتشین مترادف