آتشین مترادف


آتشین مترادف صفت فرم

  • دنباله دار، سوختن، شعله ور شدید، و درخشان پرشور، روحیه، تند،، fevered، سوختن impassioned، قرمز گرم و wrathful و choleric، hotheaded.
آتشین لینک های مترادف:

آتشین مترادف،