آجیل مورد مترادف،


آجیل مورد مترادف، صفت فرم

  • در بی علاقه، با حوصله، سرد به.

آجیل مورد مترادف