آجیل مورد مترادف


آجیل مورد مترادف صفت فرم

  • infatuated با, توسط شیفته, عاشق, برای, دیوانه جز توسط شیفته از نورزيدند توسط وحشی مورد، دیوانه در مورد.
  • مشتاق در مورد مشتاق کاملا اشغال شده توسط، پیچیده شده در, در, روشن توسط hipped.
آجیل مورد لینک های مترادف: عاشق, برای,

آجیل مورد مترادف،