آجیل مترادف،


آجیل مترادف، صفت فرم

  • دارای عقل سلیم و منطقی، شفاف، طبیعی، معقول.

آجیل مترادف