آجیل مترادف


آجیل مترادف صفت فرم

  • mentis دیوانه مجنون, deranged, مجنون, غیر منطقی lunatic، نامتعادل، ترک خورده، ارام، غیر compos دیوانه, فاخته, بتی, دیوانه.
آجیل لینک های مترادف: مجنون, فاخته, بتی, دیوانه,

آجیل مترادف،