آخرین به روز رسانی مترادف،


آخرین به روز رسانی مترادف، صفت فرم

  • اول, نخست, اولیه, مقدماتی.
  • اولین, اصلی, قدیمی ترین, اولیه.
  • نزدیکترین، قریب الوقوع، اول، پارامونت.

آخرین به روز رسانی مترادف، فعل فرم

  • منقضی، داد تا شکست دادن، بس، می میرند.

آخرین به روز رسانی مترادف