آخرین به روز رسانی مترادف


آخرین به روز رسانی مترادف صفت فرم

  • جدیدترین, فعلی, فوری, دقیقه.
  • دورترین دورترین افراطی rearmost, نهایی.
  • نهایی ترمینال خاتمه نتیجه گیری، نهایی، نهایی.

آخرین به روز رسانی مترادف فعل فرم

  • تحمل استقامت نگه، زنده ماندن، حمل، ایستادن، باقی بماند، هرکجای، نگه دارید، ادامه، رعایت، باقی می ماند.
آخرین به روز رسانی لینک های مترادف: فعلی, فوری, دقیقه, نهایی,

آخرین به روز رسانی مترادف،