آرامش مترادف،


آرامش مترادف، اسم فرم

  • تشديد افزایش گام به گام تا، تشدید، speedup.
  • داد و بیداد هیاهو اختلال، هياهو، اختلال، مشکل، سر و صدا، تحریک، هیجان.
  • سوزش بار اضطراب، نگرانی، شکست.

آرامش مترادف، فعل فرم

  • تحریک, هم بزنید تا, بنويسيم،.
  • تحریک، افسرده، تضعیف تشدید.

آرامش مترادف